Ngày: 05-12-2020 11:32

DANH SÁCH ĐỀ THI - TMU (CẬP NHẬT LIÊN TỤC)


B

Bảo hiểm


C

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở lập trình (Có đề thi Online)

Chủ nghĩa xã hội khoa học  (Có đề thi Online)

Cơ sở toán học cho tin học  (Có đề thi Online)


D

Đường lối Đảng Cộng Sản VN (Có đề thi Online)


H

Hệ thống thông tin quản lý (Có đề thi Online)


K

Kế toán tài chính

Kiểm toán căn bản

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế doanh nghiệp

Kinh tế lượng (Có đề thi Online)

Kinh tế môi trường

Kinh tế vi mô 1 (Có đề thi Online)

Kinh tế vĩ mô 1 (Có đề thi Online)

Kinh tế chính trị Mác- Lenin (Có đề thi Online)


L

Logic học

Luật kinh tế  (Có đề thi Online)


M

Marketing căn bản (Có đề thi Online)


N

Nguyên lý kế toán (Có đề thi Online)

Nguyên lý thống kê (Có đề thi Online)

Nhập môn Tài chính- tiền tệ (Có đề thi Online)


P

Pháp luật thương mại điện tử (Có đề thi Online)

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Có đề thi Online)

Pháp luật đại cương  (Có đề thi Online)


Q

Quản trị tài chính (Có đề thi Online)

Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng

Quản trị chiến lược

Quản trị dịch vụ (Có đề thi Online)

Quản trị dự án

Quản trị học (Có đề thi Online)

Quản trị nhân lực căn bản (Có đề thi Online)

Quản trị rủi ro

Quản trị sản xuất

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

Quản trị thương hiệu (Có đề thi Online)


T

Toán đại cương (Có đề thi online)

Tài chính quốc tế

Tài nguyên du lịch

Tổng quan du lịch (Có đề thi Online)

Thị trường chứng khoán (Có đề thi Online)

Tiếng Pháp

Toán cao cấp 1 (Có đề thi Online)

Toán cao cấp 2 (Có đề thi Online)

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thiết kế và triển khai web

Triết học Mac Lenin (Có đề thi Online)

Thương mại di động (Có đề thi Online)

Thương mại điện tử căn bản (Có đề thi Online)


V

Văn hóa kinh doanh


X

Xã hội học đại cương (Có đề thi Online)

Xác suất thống kê (Có đề thi Online)