Ngày: 05-12-2020 11:32

DANH SÁCH ĐỀ THI - TMU (CẬP NHẬT LIÊN TỤC)


A

An sinh xã hội

An toàn và bảo mật thông tin

 


B

Bảo hiểm

 


C

Công nghệ Blockchain

Chiến lược linh doanh quốc tế

Chiến lược thương hiệu

Chính phủ điện tử

Chính sách kinh tế quốc tế

Chính sách kinh tế xã hội

Chính sách tiền tệ

Chủ nghĩa xã hội khoa học  (Có đề thi Online)

Chuyển đổi số trong kinh doanh

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở lập trình (Có đề thi Online)

Cơ sở toán học cho tin học  (Có đề thi Online)

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 


D

Đàm phán thương mại quốc tế

Đào tào và phát triển nhân lực

Đầu tư quốc tế

Định giá tài sản

Du lịch bền vững

Đường lối Đảng Cộng Sản VN (Có đề thi Online)

 


H

Hành vi khách hàng

Hành vi tổ chức

Hệ thống thông tin quản lý (Có đề thi Online)

Hệ thống thông tin quản lý đơn vị công

Hội nhập kinh tế quốc tê

 


K

Kế toán công

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Khai phá dữ liệu trong kinh doanh

Khởi sự kinh doanh

Kiểm thử phần mềm

Kiểm toán căn bản

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế căn bản

Kinh tế chính trị Mác- Lenin (Có đề thi Online)

Kinh tế đầu tư quốc tế

Kinh tế đầu tư

Kinh tế doanh nghiệp

Kinh tế học quản lý

Kinh tế học

Kinh tế khách sạn

Kinh tế khu vực ASEAN

Kinh tế lao động

Kinh tế lượng (Có đề thi Online)

Kinh tế môi trường

Kinh tế nguồn nhân lực căn bản

Kinh tế quốc tế

Kinh tế thương mại đại cương

Kinh tế thương mại đại cương

Kinh tế vi mô 1 (Có đề thi Online)

Kinh tế vĩ mô 1 (Có đề thi Online)

 


L

Logic học

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Luật kinh tế 1  (Có đề thi Online)

Luật kinh tế 2

Luật lao động

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

 


M

Mạng máy tính và truyền thông

Marketing căn bản (Có đề thi Online)

Marketing quốc tế

Marketing thương mại điện tử

 


N

Nguyên lý kế toán (Có đề thi Online)

Nguyên lý quản lý kinh tế

Nguyên lý thống kê (Có đề thi Online)

Nhập môn Tài chính- tiền tệ (Có đề thi Online)

 


P

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Pháp luật đại cương  (Có đề thi Online)

Pháp luật lao động và an sinh xã hội

Pháp luật thương mại điện tử (Có đề thi Online)

Phát triển hệ thống thương mại điện tử

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Có đề thi Online)

 


Q

Quản lý điểm đến du lịch

Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Quản lý phát triển kinh tế địa phương

Quản lý tài sản công

Quản lý tài sản trí tuệ

Quản trị buồng khách sạn

Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng

Quản trị chất lượng

Quản trị chiến lược

Quản trị đa văn hóa

Quản trị dịch vụ (Có đề thi Online)

Quản trị dự án

Quản trị hành chính văn phòng

Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp

Quản trị học (Có đề thi Online)

Quản trị kênh phân phối

Quản trị khu nghỉ dưỡng

Quản trị logistic kinh doanh

Quản trị marketing 2

Quản trị nhân lực căn bản (Có đề thi Online)

Quản trị nhân lực công

Quản trị nhân lực quốc tế

Quản trị nhóm làm việc

Quản trị rủi ro

Quản trị sản xuất

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

Quản trị tài chính (Có đề thi Online)

Quản trị thời gian

Quản trị thương hiệu

Quản trị thương hiệu 1

Quản trị thương hiệu 2

Quản trị thương hiệu điện tử

Quản trị thương hiệu điện tử 1

Quản trị tri thức

Quản trị sản xuất

 


T

Tài chính công

Tài chính quốc tế

Tài chính vi mô

Tài nguyên du lịch

Tâm lý học lao động

Tâm lý quản trị kinh doanh

Thanh toán điện tử

Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu

Thị trường chứng khoán (Có đề thi Online)

Thiết kế và triển khai web

Thống kê kinh doanh

Thương mại di động (Có đề thi Online)

Thương mại điện tử căn bản (Có đề thi Online)

Tiếng anh 1

Tiếng anh 2

Tiếng anh 3

Tiếng anh chuyên ngành 1

Tiếng anh chuyên ngành 2

Tổ chức công tác kế toán

Tổ chức công tác kế toán đơn vị công

Tổ chức định mức lao động trong doanh nghiệp

Toán cao cấp 1 (Có đề thi Online)

Toán cao cấp 2 (Có đề thi Online)

Toán đại cương (Có đề thi online)

Tổng quan du lịch (Có đề thi Online)

Trả công lao động

Triết học Mac Lenin (Có đề thi Online)

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhân lực

 


V

Văn hóa kinh doanh

 


X

Xã hội học đại cương (Có đề thi Online)

Xác suất thống kê (Có đề thi Online)