Ngày: 27-05-2024 11:44

DANH SÁCH ĐỀ THI - TMU (CẬP NHẬT LIÊN TỤC)


A

An sinh xã hội

An toàn và bảo mật thông tin

 


B

Bảo hiểm

 


C

Công nghệ Blockchain

Chiến lược kinh doanh quốc tế

Chiến lược thương hiệu

Chính phủ điện tử

Chính sách kinh tế quốc tế

Chính sách kinh tế xã hội

Chính sách tiền tệ

Chủ nghĩa xã hội khoa học  (Có đề thi Online)

Chuyển đổi số trong kinh doanh

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở lập trình (Có đề thi Online)

Cơ sở toán học cho tin học  (Có đề thi Online)

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 


D

Đàm phán thương mại quốc tế

Đào tào và phát triển nhân lực

Đầu tư quốc tế

Định giá tài sản

Định giá và chuyển nhượng thương hiệu

Du lịch bền vững

Đường lối Đảng Cộng Sản VN (Có đề thi Online)

 


H

Hành vi khách hàng

Hành vi tổ chức

Hệ thống thông tin quản lý (Có đề thi Online)

Hệ thống thông tin quản lý đơn vị công

Hoạch định nguồn nhân lực

Hội nhập kinh tế quốc tế

 


K

Kế toán công

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Kế toán thuế trong doanh nghiệp

Khai phá dữ liệu trong kinh doanh

Khoa học hàng hóa

Khởi sự kinh doanh

Kiểm toán báo cáo tài chính 1

Kiểm toán ngân sách nhà nước

Kiểm thử phần mềm

Kiểm toán căn bản

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế căn bản

Kinh tế chính trị Mác- Lenin (Có đề thi Online)

Kinh tế công cộng

Kinh tế đầu tư quốc tế

Kinh tế đầu tư

Kinh tế doanh nghiệp

Kinh tế học quản lý

Kinh tế học

Kinh tế khách sạn

Kinh tế khu vực ASEAN

Kinh tế lao động

Kinh tế lượng (Có đề thi Online)

Kinh tế môi trường

Kinh tế nguồn nhân lực căn bản

Kinh tế phát triển

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế 1

Kinh tế thương mại đại cương

Kinh tế vi mô 1 (Có đề thi Online)

Kinh tế vĩ mô 1 (Có đề thi Online)

Kinh tế vĩ mô 2


L

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Logistics quốc tế

Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Luật hành chính

Luật hình sự

Luật kinh tế

Luật kinh tế 1  (Có đề thi Online)

Luật kinh tế 2

Luật lao động

Luật so sánh

Luật thương mại điện tử

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

 


M

Mạng máy tính và truyền thông

Marketing B2B

Marketing căn bản (Có đề thi Online)

Marketing quốc tế

Marketing thương mại điện tử

 


Phần 2: Xem ở đây:

Onthiez